Оновлення 01.03.068

20.06.2022

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.068

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр електронних документів

Відкориговано затвердження вхідного первинного документа за умови, якщо у шаблоні цього документа налаштовано комплект підписів, у якому присутній тип Підпис будь-якої особи.

Шаблони первинних документів

Реалізовано можливість використання нового типу роздільника розрядів «кома» для типу даних Ціле число в Конструкторі шаблонів.

Довідники

Адресна книга

Оновлено сертифікат для подання звітності до ФСС України

Адміністрування

Сертифікати

1. Доопрацьовано алгоритм формування заявок на продовження та перевидачу сертифікатів. Сформувати заявки на продовження та перевидачу сертифікатів можна без підписання Картки приєднання.

2. Доопрацьовано перевірку стану сертифікатів КНЕДП ІДД ДПС по OCSP-протоколу при підписанні та затвердженні документів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.06.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

Довідник № 108/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

Довідник № 108/2 інших податкових пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Зміни:

Додано обов’язкові контролі згідно з оновленим електронним форматом xsd:

J1318202 Звіт про використання марок акцизного податку

F1318202 Звіт про використання марок акцизного податку

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

 1. Реалізовано можливість імпорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Імпорт з Excel у вікні відкритого документа:

IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

 1. Оновлено контролі:

IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

Державна казначейська служба

Зміни:

 1. Оновлено функцію експорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки. Закриті на редагування деякі рядки по КЕКВ 2113:

F4_4KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F4_2MD25 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_1MM25 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MM25 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_1MD25 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_4MD25 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2. Відкориговано експорт у форматі Excel значень рядка 2490:

FINR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.04.2022 р., період подання – І – IV Квартали, Рік:

SD300202 Додаток 2

Зміни:

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0101 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з UOPD0101 у вікні відкритого документа:

SD300101 Додаток 1

2. Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0301 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з UOPD0301 у вікні відкритого документа:

SD300303 Додаток 3

3. У формі:

SD300401 Додаток 4

 • внесено зміни у заповнення граф 4 та 6 даними форм SM100205 та S3000310, починаючи з І Кварталу 2022 р.;

 • внесено зміни у заповнення графи 5 даними нової версії форми S3000310, починаючи з 01.01.2022 року;

 • реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0401 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Дані з UOPD0401 у вікні відкритого документа.

4. Реалізовано можливість перенесення даних із відповідних звітних періодів (І – IV Квартали та Рік) за допомогою додаткової програми обробки у вікні відкритого документа:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

 • із форми MOU00310 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Перенести дані з MOU00310;

 • із форми AVZVFP01 за допомогою додаткової програми обробки Програми – Перенести дані з AVZVFP01.

5. В інформаційних контролях замінено форму SD300201 на SD300202 для періодів І – IV Квартали та Рік у обов’язкових формах пакета:

PROZVI01 Ярлик до пакета звітності державних підприємств

6. Додано додаткову умову до контролю «Додайте аудиторський висновок в форму PROZVI01». Для Органів Управління контроль не виконується:

SM100805 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано контроль дати затвердження (погодження) фінансового плану у графі 5 для періодів І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік. Дата затвердження не повинна перевищувати останній день звітного періоду:

MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Скасовано контролі по графі 3 зі звітом MOU00309 та графі 4 зі звітом MOU00109 в рядках, що деталізують «Інші»:

MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

3. У формі:

MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану

 • внесено зміни до контролів і розрахунків по розділу VI. Кредитна політика;

 • замінено контроль значення рядка 2000 графи 4 на контроль значення рядка 2009 графи 4 на рівність значенню рядка 1420 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період.

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Зміни:

Доопрацьовано експорт у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки:

P4_1KD48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Реалізовано можливість вводити 2 символи у полі для введення року:

NOIKOB01 Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01 Кормові культури

NOIPOS01 Всього посів

NOIPOZ01 Посів озимих

NOIPYZ01 Посів ярих зернових

NOITEH01 Посів ярих технічних культур

Автомобільні Дороги

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

1. Додано розділ звітності Автомобільні Дороги. У розділі доступні для створення наступні звіти:

UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття

UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

UAD20101 Розшифровка форми №2 Звіт про фінансові результати

UAD20201 Розшифровка рядків 010, 2000, 2050 Ф №2

UAD10401 Розшифровка рядка 1165 ф.№1 Гроші та їх еквіваленти

UAD10501 Розшифровка ряд.1410 ф.№1 Додатковий капітал

UAD10601 Розшифровка ряд. 1660 Ф № 1 Поточне забезпечення

UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф № 1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф № 1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф № 1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UADRSB01 Розшифровка резерву сумнівних боргів

UAD10801 Розшифровка рядка 1615 Ф №1 Баланс. Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901 Розшифровка рядка 1635 Ф №1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD11001 Розшифровка ряд. 1000 Ф № 1 Нематеріальні активи

UAD11101 Розшифровка ряд. 1010 Ф № 1 Основні засоби

UAD11201 Розшифровка Ф № 1 Фінансові інвестиції

UAD11301 Розшифровка Ф № 1 Забезпечення і резерви

UAD11401 Розшифрування ряд.1170 Ф №1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501 Розшифрування ряд. 1190 Ф №1 Інші оборотні активи

UAD11601 Розшифровка ряд. 1515 Ф №1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701 Розшифровка ряд. 1600 Ф №1 Короткострокові кредити банків

UAD11801 Розшифрування ряд.1200 Ф №1 Необоротні активи, утримувані для продажу та списання

UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

UADPFZ01 Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності

UADTMS01 Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ

UADVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

AVFP0010 Фінансовий план

Звіти розділу Автомобільні Дороги будуть доступні користувачам для створення автоматично після встановлення оновлення, без попереднього налаштування комплектності бланків.

2. У формі:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

 • внесено зміни до контролів і розрахунків по розділу VI. Кредитна політика;

 • реалізовано контроль на рівність значень відповідних рядків по графі 4 для звітів за періоди IV Квартал та Рік.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.04.2022 р., період подання – І – IV Квартали, Рік:

UOPD0101 Додаток 1

UOPD0201 Додаток 2

UOPD0301 Додаток 3

UOPD0401 Додаток 4

Зміни:

У формі:

UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

внесено зміни у контролі з формою UOP90502;

змінено контроль по рядку 2200 графи 4 на контроль на рівність значенню рядка 42 графи 7 форми UOP90502 за звітний період за вирахуванням значення рядка 2 графи 5 форми UOP90502;

змінено контроль по рядку 2113 графи 4 на контроль на рівність значенню рядка 2 графи 5 форми UOP90502 за звітний період;

замінено контроль значення рядка 2000 графи 4 на контроль значення рядка 2009 графи 4 на рівність значенню рядка 1420 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період;

оновлено автоматичне заповнення рядка 2113.