Оновлення 01.03.045

01.10.2021

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.045

Звітність

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

  1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року N 4» у Додатку 4 нової версії (J0510407, F0510407) додано Розділ III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». У вікні відкритого документа Додаток 4 додано кнопки Розділ І, ІІ та Розділ ІІІ. По натисканню на кнопки здійснюється перехід до заповнення даних відповідних розділів Додатка 4.

  2. Реалізовано конвертацію пакета звітів об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ попередньої версії (версія 06) у нову версію (версія 07). Конвертація виконується автоматично при копіюванні звітів попередньої версії.

  3. Доопрацьовано механізм імпорту/експорту даних об'єднаної звітності у форматі DBF з урахуванням структури Додатка 4 нової версії (J0510407, F0510407).

Файл з описом структури файлів dbf для імпорту динамічних таблиць об’єднаної звітності знаходиться у каталозі …\help\Структура файлів імпорту Додатків Об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ (DBF).pdf.

Реєстр електронних документів

Налаштовано відображення факсиміле підписів при збереженні документів за допомогою команди головного меню Файл – Друк в PDF із таблиці Реєстру електронних документів.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. ДПС оновлено Довідник умовних кодів причин коригування. З 1 жовтня 2021 року із довідника виключено коди:

  1. 302 – Усунення неоднозначностей;

  2. 303 – Зменшення обсягу при нульовій кількості;

  3. 304 – Зменшення кількості при нульовому обсягу.

Довідник використовується у формах «Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної» (J1201212, F1201212).

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідники:

3. Довідник ознак доходів фізичних осіб;

4. Ознаки податкових соціальних пільг.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.2011 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 р.) додано нову форму, подання – за потреби:

J1312103 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 278 від 19.05.2021 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» додано нові форми звітів (версія 07):

J0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510207 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J0510307 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Звіти доступні у модулі програми Звітність – Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено форми:

LR100001 (Фін./Ліз.) Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR110001 (Фін.) Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR400001 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

Єдине вікно

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р., перший раз форми подаються за період – 9 Місяців 2021 року, період подання – І Квартал,
І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

S0100114 Ф1. Баланс

S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

S0103354 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності

S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства

без можливості подачі в електронному вигляді:

S0100154 Ф1. Консолідований баланс

Інша звітність

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки Програми – Експорт в Excel у вікні відкритого документа:

PD800305 Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність

PD800501 Облік амортизаційних відрахувань основних засобів (ОЗ) та нематеріальних активів (НА)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Нові форми:

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» у пакеті PROZVI01 додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р.:

період подання – І – ІV Квартал, Рік:

SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100114 Ф1. Баланс

SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал

період подання – Рік:

SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності

SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

2. У пакеті PROZVI01 додано нову версію бланка, початок дії – з 01.07.2021 р., період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

1. Для форми:

S3000309Показники виконання фінансового плану

реалізовано контролі значення графи 4 зі значеннями відповідних граф фінансових форм SS110013, SS100114, SS100154, SS100214, починаючи з періоду
ІІІ Квартал 2021 року.

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з фінансовими формами SS110013, SS100114, SS100154, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року у формах:

SM100505Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою SS100214, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021, у формі:

SM100603Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Реалізовано доопрацювання для форм пакета PROZVI01. Якщо в поточному році в формі SS104009 значення рядка Зміна облікової політики або Виправлення помилок, або Інші зміни будь-якої з граф більше за «0», у звітних періодах наступного року перевірка по вказаним графам не виконуватиметься:

по графі 3:

S3000309Показники виконання фінансового плану

SS100114Ф1. Баланс

SS100154Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

по графі 4:

SS100214Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS100253Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS100453Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

по графі 3 в I Розділі і по графі 4 у II Розділі:

SS1100131-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

по графам 3 та 4 Таблиць 1 і 2:

SS105008Ф5. Примітки до річної звітності

по графам 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Таблиць 1 і 2:

SM100505Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 5, 7, 9, 11 Таблиць 1 і 2:

SM100603Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

по графам 4, 6, 8, 10 при перевірці значень по графам 5, 7, 9, 11 SM100703 минулого періоду:

SM100703Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5. Реалізовано контроль значення рядка Заборгованість із виплати заробітної плати графи у тому числі прострочена на відповідність значенням рядка Усього графи 10 форми SM100307, починаючи з періоду ІІІ Квартал 2021 року:

SM100524Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р.:

період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU10112 Ф1. Баланс

період подання – Рік:

MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою MOU10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

MOU07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2. Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки ПрограмиДані з S01… у вікні відкритих документів:

MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MOU30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

UOP10112 Ф1. Баланс

UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності

Зміни:

1. Додано контролі значень графи 3 та графи 4 рядка Фонд оплати праці керівника Таблиці 6 з відповідними полями форми UOPDK021 при створенні у періодах І – ІV Квартал та Рік:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

2. Реалізовано автоматичне заповнення та контролі з формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, у формах:

UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3. Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки ПрограмиДані з S01… у вікні відкритих документів:

UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

4. Відкрито для редагування всі поля форми для забезпечення можливості копіювання даних звіту:

UOP00110 Фінансовий план

5. Реалізовано автоматичне заповнення фактичних даних при створенні звіту у періодах ІІ – ІV Квартал даними за попередні періоди:

UOPDK021 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р.:

період подання – Рік:

MK105006 Ф5. Примітки до річної звітності

MK106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MK100113 Ф1. Баланс

MK911013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

1. Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф форм MK100113 та MK911013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в формах:

MK101002 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості

MK102002 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості

MK103003 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»

MK911110 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK911210 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

MK918004 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»

MK918104 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»

MK100352 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

2. Реалізовано автоматичне заповнення із відповідних форм S0100214, S0100310, S0104009 за допомогою додаткової програми обробки ПрограмиДані з S01… у вікні відкритих документів:

MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

MK100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Реалізовано можливість вводити значення з двома десятковими знаками у графі 14 та рядках на початок року, на кінець року, середньорічна графи 13:

N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р.:

період подання – Рік:

EV105009 Ф5. Примітки до річної звітності

EV106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV100115 Ф1. Баланс

EV110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

Зміни:

Реалізовано контролі зі значеннями відповідних граф нових форм EV100115, EV110014, SS100114, SS100214, SS110013,S0100114, S0100214, S0110013, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року в додатках пакету:

EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

Зміни:

Реалізовано контроль значень рядків 1010 – 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111006, S0110013, S0100114:

AV100113 Додаток 1 до Ф1. Баланс

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 385 від 09.07.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 02.08.2021 р.:

у пакеті KMDAGV02, період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

KM100114Ф1. Баланс

KM100214Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

KM100310Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

KM104009Ф4. Звіт про власний капітал

період подання – І – ІІІ Квартал:

KM105208Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

період подання – Рік:

KM105008Ф5. Примітки до річної звітності

у пакеті KMDAGM01, період подання – І – ІІІ Квартал, Рік:

KM1100141-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

KMM04009Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05208Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)