Оновлення 01.03.006

17.07.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.03.006

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» реалізовано можливість подання звітності до Національного банку України для небанківських фінансових установ (НФУ).

У модулі Реєстр звітів додано можливість створювати звіти НФУ, підписувати ЕП та відправляти їх на спеціальний ресурс Національного банку України, а також, здійснювати імпорт та експорт звітів у форматі XML.

Створення звітів НФУ виконується по команді Створити звіт. Бланки звітів доступні у вікні Створення звіту, у розділі Звітність НФУ до НБУ та відповідних підрозділах:

Страховики;

Кредитні спілки;

Фінансові компанії/Лізингодавці;

Ломбарди;

Страхові та/або перестрахові брокери;

Загальна фінансова звітність.

Для відбору звітів НФУ у таблиці реєстру на панелі Одержувач необхідно обрати значення Звітність НФУ до НБУ (доступно за наявності відповідних звітів у реєстрі).

Подання звітності через спеціальний ресурс Національного банку потребує попередньої реєстрації користувача на цьому ресурсі.

Налаштування підключення до вебпорталу НБУ здійснюється за допомогою розділу: Адміністрування - Параметри системи - Налаштування API НБУ. У розділі, у відповідних полях, необхідно вказати логін та пароль користувача.

Для підписання звітності НФУ, у розділі Адміністрування - Параметри системи -Підпис додано новий комплект підписів Звітність до НБУ:

Директор;

Бухгалтер;

Відповідальна особа.

Також реалізовано:

1. Для звітності до НБУ для небанківських фінансових установ реалізовано:

імпорт із формату Excel файлів звітності, які створені відповідно до інструкцій НБУ. Імпорт доступний лише для звітів: IR400001, CR1100001, IR500001, LR700001.

Зверніть увагу, для коректного імпорту у файлі Excel необхідно зазначити інформацію про код форми, ЄДРПОУ, період звіту та заповнити дані табличної частини, відповідно до xsd-схеми документа, згідно з вимогами НБУ, викладеними у «Інструкції щодо трансформації файлів з даними статистичної звітності із Excel в XML-формат», яка доступна у розділі Інструкції на порталі https: //portal.bank.gov.ua. Докладно дивіться у розділі довідки програми «Звітність до НБУ для небанківських установ».

2. Реалізовано можливість одночасно обирати декілька значень з довідника у формах звітів НФУ до НБУ: IR400001, IR500001, IR780001, LR300001, LR400001, CR1100001. Для обрання кількох значень при заповненні форм необхідно встановити відмітки у відповідних рядках вікна довідника.

Реєстр первинних документів

Згідно з Законом України від 16.01.2020 р. № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» у Реєстрі первинних документів для зведених ПН та/або РК до зведених ПН, складених за операціями, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 ПКУ, змінено розрахунок значення колонок:

Граничний термін реєстрації;

Кількість днів прострочки.

У колонці Граничний термін реєстрації відображатиметься дата - 20 число місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

У колонці Кількість днів прострочки для розрахунку кількості днів використовуватиметься кінцевий термін реєстрації ПН/РК - 20 число наступного місяця, що настає за місяцем, в якому складено таку ПН/РК.

Допоміжні сервіси

У діалогових вікнах програми, що містять поля для введення пароля, додано можливість перегляду введених символів за допомогою кнопки .

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. Відповідно до Закону України «Про державну службу» у довідник Причини звільнення додано нові статті причин звільнення:

ст.40 п.1 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу;

ст.40 п.2 ЗУ «Про державну службу» - Просування державного службовця по службі не здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного стягнення.

Довідник підключено у формі Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4.

2. Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» від 04.06.2020 р. № 674-IX внесено зміни у довідники:

Довідник УКТ ЗЕД (діючий);

Довідник УКТЗЕД та умовних кодів товару;

Довідник УКТЗЕД, умовних кодів товару та кодів послуг.

3. Оновлено довідник Вид страхування. Довідник використовується при заповненні звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

4. Оновлено довідник Тип договору перестрахування. Довідник використовується при заповненні форм звітності до НБУ для небанківських фінансових установ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, подання - за потреби:

J1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

J1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)

F1316602 Ф.№1-ПРРО Заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій

F1391801 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (Повідомлення про касирів)

Форми доступні для створення у Реєстрі звітів.

Оновлено файл xsd у формах:

J1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

F1316701 Ф.№2-ПРРО Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій

Звітність НФУ до НБУ

Нові форми:

На виконання Закону України від 12.09.2019 р. № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» додано нові форми, початок дії - з 01.07.2020 р.:

IR200001 Дані про доходи та витрати страховика

IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR400001 Дані про показники діяльності зі страхування

IR600001 Дані про операції перестрахування”

IR710001 Дані про сплачений статутний капітал, гарантійний фонд та платоспроможність страховика

IR720001 Дані про розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду

IR730001 Дані про розміщення страхових резервів

IR740001 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR750001 Дані про активи для представлення страхових резервів

IR760001 Дані про незавершене будівництво

IR770001 Дані про основні засоби

IR790001 Дані про капітал та заборгованість

IR780001 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR800001 Дані про достроково припинені договори страхування”

CR200001 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300001 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR400001 Дані про доходи та витрати кредитної спілки

CR500001 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR600001 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR700001 Дані про кошти, залучені кредитною спілкою від юридичних осіб

CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

CR900001 Дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

CR101001 Дані про окремі зобов’язання за кредитами, виданими кредитними спілками

CR110001 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

LR100001 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR200001 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

LR300001 Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR400001 Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR500001 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії та поруки

LR600001 Дані про стан виконання та причини припинення договорів гарантії та поруки

LR700001 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR810001 Інформація про довірче товариство”

LR820001 Інформація про довірених осіб довірчого товариства

LR830001 Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

LR900001 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової установи

LR101001 Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR110001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

LR120001 Дані про великі ризики фінансової установи

LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду

LRD00001 Дані про діяльність ломбарду

IR500001 Дані про надання посередницьких послуг у страхуванні та/або перестрахуванні

IR520001 Дані про розподіл між страховиками/перестраховиками страхових/перестрахових платежів за договорами страхування/перестрахування, укладеними при посередництві страхового/перестрахового брокера

IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

FR000001 Дані фінансової звітності

FR100001 Дані консолідованої фінансової звітності

Форми доступні для створення у модулі Реєстр звітів - Створити - розділ Звітність НФУ до НБУ.

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

S0301116 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

У пакеті PROZVI01 виключено із переліку створення і подання у IV Кварталі форми:

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

SM101103 Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100524 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість

SM100512 Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство енергетики України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 27 травня 2020 р. № 425 змінено назву Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України у формах пакету:

EVDODB03 Ярлик до пакету звітності Міністерства енергетики України

та формах:

EV026702 Форма № 10-п Звіт про собівартість готової вугільної продукції

EV602303 Додаток №41. Товарний баланс (без ПДВ)

Також, змінено назвурозділу Реєстру бланків наМіністерство енергетики України.

Міністерство культури України

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Зміни:

1. Внесено зміни у період подання форми:

MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Форма залишається доступною для створення та подання у періоді Рік.

2. Оновлено властивості форм, додано період подання Рік 2021:

MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука

MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки

MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів

MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри

MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта

MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти

MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ

MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки

MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати

MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи

MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі

MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)

MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Нові форми:

Додано нові форми (аналогічні до форм МЕРТУ), період подання - Рік:

MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний)

MOU30307 Звіт до інвестиційного плану (річний)

період подання - щоквартально:

MOU10307 Звіт до інвестиційного плану ДП

Зміни:

Додано рядок 140 у розділ 2:

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Зміни:

Оновлено властивості форми, додано період подання Рік 2021:

FBUDZP02 Бюджетний запит

Міністерство фінансів України

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

Зміни:

Реалізовано відображення 2 знаків після коми у полях Всього пункту 9 та відображення одного знаку після коми у всіх інших полях форм:

MFPASP03 ПАСПОРТ бюджетної програми

MFPASP04 ПАСПОРТ бюджетної програми

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Відкориговано програму експорту у Excel:

UOP00309 Показники виконання фінансового плану

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Зміни:

Додано нумерацію сторінок:

N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА