Оновлення 01.02.008

06.05.2020

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.
Інформація про попередні оновлення.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.02.008

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Єдиний внесок

 1. У документі Перелік таблиць звіту (J3000412) налаштовано автоматичне оновлення відповідних відміток у графі Відмітка про подання при видаленні таблиць пакету Додаток 4 (J3000412).

 1. Реалізовано автоматичне заповнення рядків Розділу ІІ Додатку 4 (J3000412) Таблиці 2 (J3040212).

Реєстр звітів

Налаштовано відображення номеру порції у таблиці реєстру після формування/редагування документа «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (J0500105) при відключеній опції Правка – Автоматичний розрахунок.

Реєстр первинних документів

 1. Додано відображення загальної суми по кожній колонці реєстру:

Обсяг (ставка 20%)

Обсяг (ставка 7%)

Обсяг (код ставки 901)

Обсяг (код ставки 902)

Обсяг (код ставки 903)

ПДВ 7%

ПДВ 20%

За замовчуванням поля приховані. Щоб відобразити/приховати поля скористайтеся Конфігуратором таблиці, натиснувши на панелі інструментів кнопку .

 1. Відкориговано відображення документів у таблиці розділу та експорт у форматі Excel при відборі документів за параметром Платник ПДВ за допомогою панелі Фільтр або фільтру панелі інструментів.

Шаблони первинних документів

 1. Додано шаблони первинних документів:

 • Зворотна накладна (ціна з ПДВ);

 • Зворотна накладна (ціна без ПДВ);

 • Зворотна накладна (без ПДВ);

 • Повернення постачальнику (ціна з ПДВ);

 • Повернення постачальнику (ціна без ПДВ);

 • Повернення постачальнику (без ПДВ).

2. Налаштовано коректне відображення графічних зображень підписів у документах, які були створені за власним опублікованим шаблоном та затверджені отримувачем.

Облік акцизного податку

Реєстр акцизних документів (пальне)

Налаштовано роботу фільтру панелі інструментів при одночасному відборі документів за значеннями колонки Примірник та значеннями колонок таблиці, що містять дати.

Адміністрування

Параметри системи

Для гарантованої доставки звітів до контролюючих органів та отримання квитанції на них за замовчуванням увімкнено використання прямого з’єднання. Для користувачів, у яких опцію з використання прямого з'єднання було відключено, після встановлення оновлення у розділі Адміністрування – Параметри системи – Звітність буде автоматично встановлено позначку Пряме з'єднання.

Сертифікати – Заявки на сертифікат

Доопрацьовано механізм формування заявок при отриманні нових сертифікатів, а також їх продовженні та перевидачі.

Реалізовано створення універсальної заявки на одночасне формування сертифікатів підписання та шифрування.

У вікні формування заявок на нові сертифікати додано колонку Сертифікат. При встановленні відмітки у колонці буде сформовано універсальну заявку.

Планувальник завдань

Змінено алгоритм опрацювання протермінованих завдань.

Додано опцію Не виконувати задачі з вичерпаним терміном запуску, більше ніж: ___ (хв) з можливістю встановити граничний термін запуску завдання.

Якщо опція встановлена, при обробці завдань, які з будь-яких причин не були виконані за розкладом, виконується перевірка встановленого терміну запуску та запланованого часу запуску завдання. Якщо завдання було протерміноване на вказане у параметрі значення (або більше), йому присвоюється статус «помилка», завдання не виконується. Для протермінованих періодичних завдань наступне завдання буде виконуватися згідно зі створеним розкладом.

У полі можна вказати термін запуску від 1 до 1380 хвилин (23 години).

Резервне копіювання

Відкориговано сортування записів резервних копій у таблиці модуля за розміром файлу.

Журнал подій

Реалізовано можливість збереження інформації про подію Створення нового підприємства.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Реалізовано новий довідник Пункти навантаження/розвантаження. Довідник заповнюється користувачем та підключений до граф форм:

J1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними;

F1304901 Заявка на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними.

Також, довідник доступний у модулі програми Довідники – Загальні довідники – Акциз.

 1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 02.04.2020 р.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг, а саме:

 • Довідник № 98/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

 • Довідник № 98/2 інших податкових пільг.

 1. Оновлено довідник КОАТУУ.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії – з 01.05.2020 р., подання – за потреби:

J1314302 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1314402 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

J1318201 Звіт про використання марок акцизного податку

F1314302 Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1314402 Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку

F1318201 Звіт про використання марок акцизного податку

Державна служба статистики

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.06.2020 р.; період подання – щомісячно з липня по грудень:

S2703009 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Для форми:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

 • змінено на інформаційний контроль по рядку 8021 графи 3;

 • змінено на інформаційний обов’язковий контроль по рядку 8022 графи 3;

 • до контролю консолідованого звіту додано форми SS100152 (SS100153), SS100252 (SS100253).

 1. Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOP02004 за допомогою додаткової програми обробки із Програми > Дані з UOP02004:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

 1. Реалізовано автозаповнення періоду «квартал» при виборі типу «Звітний»:

FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

 1. Реалізовано обов'язковий контроль на значення рядка 1201 у формах:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

S3000109 Фінансовий план

 1. Скасовано контроль з попереднім періодом за умови, якщо в пакеті є форма SS104008 або SS104054 та у цій формі значення рядків 4005 та/або 4010 та/або 4090 граф 3-10 не дорівнює «0»:

S3000309 Показники виконання фінансового плану

SS100113 Ф1. Баланс

SS100153 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

 1. Реалізовано інформаційні контролі по рядках 3405 та 3415 графи 3 з даними форми SS100153:

SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано новий рядок 055 Цільове фінансування у формі:

EV002503Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов'язання (р. 1690 ф.1)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Додано новий рядок 095 «короткострокові кредити банків (1600)» у формі:

MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії – з 01.04.2020 р., подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

FOZ24D05 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Додано новий рядок EBITDA. Реалізовано його автоматичне заповнення по графам 1 і 2 з форми UOP00309. Якщо форма UOP00309 у звітному періоді відсутня, а рядок EBITDA не заповнено, виводиться попередження «Поле EBITDA обов'язкове для заповнення»:

UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зверніть увагу! КМДА змінено адресу прямого з’єднання з сервером обміну документами та квитанціями на:

http: //185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx

Для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації, обов’язково переконайтеся у наявності доступу до цієї адреси!

Зміни:

Обов’язкові контролі змінені на інформаційні:

KM100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

для всіх рядків графи 4 контролі на рівність значень з графою 3 форми KM100213 за аналогічний період минулого року;

KM104008 Ф4. Звіт про власний капітал

для граф 3 - 11 рядка 4000:

  1. контролі на рівність значень з формою KM100113 за минулий рік (річного пакету);

  • контролі на рівність значень з формою KM104008 за минулий рік (річного пакету).